4 sierpnia 2018

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) WE (dalej: RODO), w wykonaniu obowiązku wskazanego w art. 13 RODO, w stosunku do danych osobowych, przekazanych przez klientów i usługobiorców w związku z zawartymi umowami z Sylwią Kopczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MOUNTAIN FRESH Sylwia Kopczyńska z siedzibą w Olsztynie przy ul. Herdera 26A  i przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania zawartych umów, informuję, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z zawartymi umowami jest Sylwia Kopczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MOUNTAIN FRESH SYLWIA KOPCZYŃSKA, ul. HERDERA 26A, 10-691 OLSZTYN, posiadający numery REGON 281502560, NIP 739-339-06-67
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w celu:

a) wykonania umowy z Administratorem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) tj.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony roszczeń przez Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych), a także aż do upływu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz upływu terminów przedawnienia ew. roszczeń stron umowy lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sposób korzystania z tych praw określa Polityka Prywatności.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wykonania i realizacji umowy w tym między innymi w zakresie udzielonych przez Administratora gwarancji, wobec powyższego ewentualny wniosek o usunięcie danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie przed upływem okresów o których mowa w pkt 3 powyżej nie będzie wywoływało skutków prawnych w postaci zaprzestania przetwarzania danych.